Kết quả xấu như vậy, nhưng cũng để một s ố khủng hoảng của Arsenal xuất hiện.

Tôi còn nhớ cái ngày Fabriga yêu cầu t ôi rời khỏi Barcelona và Arsenal hãy yêu cầu Messina đi cùng ông ta, nhưng ông ta không muốn đi cùng.
Giữa lúc phòng thủ, tôi muốn chọn Hypsia cho đối tác Terry, hai cái lưng trung tâm vững chắc, cho bóng và không bóng, tôi nghĩ họ cũng s ẽ là một đối tác tốt.Trái với Liverpool, s ự trở lại mạnh mẽ của Manet chắc chắn làm cho họ mạnh mẽ hơn.Khi hỏi về bang Arsenio, Zidane nói: “Điều chúng ta phải làm bây giờ là không buôn chuyện và để Arsenio chơi thật khẽ…

Read more